CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

 

Kính gửi:     Ban chấp hành Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt nam

                     Ban chấp hành Công đoàn Khoa /Ban......

 

Tên tôi là: …………………………………………………Nam/nữ……………………………................

Sinh ngày: ……………/……………/…………… Dân tộc……………Tôn giáo………….......

Trình độ đào tạo:

Hiện đang công tác tại:..................................................................................................................

Tôi được tiếp nhận về khoa /phòng theo Hợp đồng (Quyết định) số:       /                           ,ngày …… tháng……năm 20…; của  ………………………..………………

Sau khi tìm hiểu Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi nhận thấy Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, tầng lớp tri thức và những người lao động trong các thành phần kinh tế, các đơn vị sự nghiệp, cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội, tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ và giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt; đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Vì vậy, tôi hoàn toàn tán thành điều lệ Công đoàn Việt Nam và tự nguyện làm đơn này kính mong BCH Công đoàn trường và BCH Công đoàn khoa /ban…………….. cho phép tôi được gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tôi xin hứa sau khi được kết nạp, tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đoàn viên Công đoàn và đóng công đoàn phí đầy đủ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Ý kiến xác nhận

của BCH Công đoàn bộ phận

CHỦ TỊCH

(Ký ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký ghi rõ họ tên)

 

 

 


Download: Đơn xin gia nhập công đoàn