HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN THƯỜNG TRỰC CBCCVC HỌC VIỆN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số:   02 / GTrT-CĐ                         Hà Nội, ngày 2 tháng  01  năm 2020

       

 

GIẤY TRIỆU TẬP

Đại biểu dự Hội nghị Đại biểu cán bộ công chức viên chức

Học viện năm 2020

 

           

Kính gửi:    - Thủ trưởng đơn vị

                   - Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận

 

          Căn cứ Công văn số 384/CĐN ngày 2/12/2019 của Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và Hội nghị người lao động năm 2020; Căn cứ Kế hoạch 1613/KH-CĐHVN, ngày 18/11/2019; được sự nhất trí của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Ban Thường trực cán bộ công chức viên chức Học viện quyết định triệu tập Hội nghị Đại biểu cán bộ công chức viên chức Học viện năm 2020.

          Thời gian:   7 giờ 45, ngày 03 tháng 01 năm 2020 (thứ Sáu)

          Địa điểm:      Hội trường A, Giảng đường Nguyễn Đăng

          Đề nghị Thủ trưởng đơn vị, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận thông báo cho các đại biểu (có danh sách đính kèm) đến dự Hội nghị đông đủ và đúng giờ./.

Ghi chú: Khi tham dự Hội nghị các đại biểu mặc trang phục theo quy định của Học viện.

                                                                TM. BAN THƯỜNG TRỰC CBCCVC

  TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như trên;                                                                                     

- Lưu CĐHV.

                                                                    CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN

                                                                                Nguyễn Tất Thắng

                   Danh sách đại biểu download tại đây