CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Số :  17  /TB- CĐ                                            Hà Nội, ngày  24  tháng  2  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tham gia hiến máu cứu người

trong thời gian phòng, chống dịch virut Corona

                       

Kính gửi:      - BCH Công đoàn bộ phận;

                    - Tổ trưởng tổ Công đoàn.

 

            Hiện nay, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (Covid -19) đang diễn biến phức tạp. Dịch bệnh xuất hiện là nguyên nhân làm số người đến tham gia hiến máu suy giảm trầm trọng, trong khi nhu cầu sử dụng máu của các bệnh viện cho người bệnh sau dịp Tết Nguyên đán tăng cao.

          Thực hiện thông báo của Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện (HMTN); Công văn số 79/TLĐ; Công văn số 22/CĐN ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Ban thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam về việc tham gia hiến máu cứu người trong thời gian phòng, chống dịch virut corona. Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề nghị BCH Công đoàn bộ phận, tổ trưởng tổ công đoàn trực thuộc tuyên truyền vận động CBVC và NLĐ về ý nghĩa của hiến máu cứu người cao đẹp.

          Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam kêu gọi mỗi đoàn viên công đoàn, CBVC và NLĐ trong toàn học viện sẵn sàng đăng ký hiến máu nếu có đủ điều kiện sức khỏe, thường xuyên tăng cường tập thể dục và lối sống lành mạnh, vận động đồng nghiệp, gia đình cùng tham gia hiến máu.

          Đề nghị các Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn trực thuộc tích cực hưởng ứng. Báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn Học viện qua văn phòng Công đoàn để nắm tình hình./.

          Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VPCĐ.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tất Thắng