HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

- CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN

 

Số: 1703 /TBLT-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG BÁO LIÊN TỊCH

CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN

Về việc khám sức khỏe năm 2019

 

                 Kính gửi:              - Trưởng đơn vị;

                                            - Chủ tịch Công đoàn bộ phận.

 

Thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe cho công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là Cán bộ viên chức - CBVC) năm 2019; Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho viên chức năm 2019 như sau:

            1. Đối tượng

- Cán bộ viên chức do Học viện chi trả lương;

- Cán bộ viên chức hợp đồng tại đơn vị do đơn vị chi trả lương (Trung tâm, viện, công ty...)  là đoàn viên công đoàn của Học viện và có đóng bảo hiểm xã hội. Kinh phí khám cho đối tượng này Học viện sẽ hỗ trợ 50% và đơn vị chi trả 50% tổng kinh phí khám/người. Các đơn vị lập danh sách CBVC có nhu cầu khám sức khỏe gửi về Văn phòng Công đoàn Học viện chậm nhất là ngày 12/12/2019 (thứ Năm) và thông báo để CBVC mang kinh phí 50% nộp tại bàn đón tiếp khi đi khám.

2. Thời gian

- Đợt 1: Từ ngày 17/12/2019 (thứ Ba) đến hết ngày 20/12/2019 (thứ Sáu ).

- Đợt 2: Ngày 27/12/2019 (thứ Sáu) và  các ngày 30, 31/12/2019 (thứ Hai, thứ Ba).

  Thời gian lấy máu: từ 7 giờ30 đến 9 giờ30 hàng ngày;

Thời gian khám sức khỏe: Buổi sáng từ 7giờ30 đến 11giờ30; Buổi chiều 13giờ30 đến 16giờ30 (theo lịch đính kèm)

Lưu ý: - Uống nhiều nước, nhịn tiểu để siêu âm và xét nghiệm.

            - CBVC nên tham gia khám tất cả các chỉ tiêu trong danh mục.

            - CBVC sẽ được giảm 20% đối với các chỉ tiêu khám ngoài danh mục.

3. Địa điểm:  Trạm Y tế

4. Nội dung

 - Các chỉ tiêu khám: theo bảng chi tiết kèm theo.

Để đảm bảo quyền lợi cho CBVC, Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Học viện yêu cầu Trưởng các đơn vị và Chủ tịch các công đoàn bộ phận thông báo đến CBVC trong đơn vị và bố trí thời gian để tham gia khám sức khỏe đông đủ theo đúng lịch phân công.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP,VPCĐ.

GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Thị Lan

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tất Thắng

 

 

Download tại đây:

Chỉ tiêu khám sức khỏe

Lịch khám và tư vấn sức khỏe

TB khám sức khỏe