CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                   Số :  20  /TB- CĐ                                            Hà Nội, ngày  5  tháng  3  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc hỗ trợ, giúp đỡ nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của Covid-19

                       

                    Kính gửi:      - BCH Công đoàn bộ phận;

                                        - Tổ trưởng tổ Công đoàn.

            Do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut corona (Covid-19), nhiều mặt hàng nông sản như: thanh long, dưa hấu, sầu riêng… gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống một bộ phận nông dân.

          Thực hiện Công văn số 127/TLĐ ngày 18/2/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Công văn số 23/CĐN ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Ban thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam về việc hỗ trợ, giúp đỡ nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19; Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, góp phần chung tay, chia sẻ với bà con nông dân trong tiêu thụ nông sản; BCH Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam đề nghị các Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc tuyên truyền đoàn viên công đoàn, CBVC, NLĐ trong toàn học viện ưu tiên sử dụng các mặt hàng nông sản bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhất là các nông sản đang tồn dư nhiều như: Thanh long, dưa hấu, sầu riêng…

để phục vụ cho sinh hoạt gia đình. Khuyến khích các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc, đoàn viên công đoàn, CBVC và NLĐ có đề xuất, kiến nghị với Tổng liên đoàn, Chính phủ, Bộ ngành liên quan về giải pháp chiến lược nhằm hỗ trợ nông dân, ngành nông nghiệp khi gặp khó khăn do thiên tai, hỏa  hoạn, dịch bệnh gây ra, gửi về Công đoàn Học viện qua Văn phòng Công đoàn để tổng hợp.

          Đề nghị các Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn trực thuộc tích cực hưởng ứng. Báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn Học viện qua Văn phòng Công đoàn trước ngày 25/3/2020./.

          Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VPCĐ.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tất Thắng