HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

THƯỜNG TRỰC CBCCVC HỌC VIỆN

 


Số: 1613 /KH - CĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019 

 KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

 Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/11/2015; Thông thư 01/2016 ngày 13/1/2016 về việc hướng dẫn một số nội dung của NĐ 04/2015-NĐ-CP của chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ đạo của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động năm 2020, Ban Thường trực Cán bộ, công chức, viên chức Học viện xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            -  Thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019; phân tích những tồn tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

            - Triển khai kế hoạch năm 2020, thảo luận các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ

            - Bầu đại biểu dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Học viện

            - Phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ của cán bộ, viên chức, góp phần xây dựng và phát triển Học viện, đơn vị trong giai đoạn mới. Những nội dung đơn vị đề xuất, kiến nghị lên cấp trên phải được biểu quyết thống nhất tại Hội nghị đơn vị.

            - Thống nhất sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, góp ý quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

            1. Thời gian

            - Hội nghị cán bộ, viên chức ở các đơn vị được tổ chức từ ngày 16/12/2019 đến ngày 27/12/2019 (theo đăng ký của đơn vị với Thường trực cán bộ công chức, viên chức thông qua Văn phòng Công đoàn Học viện).

            - Hội nghị đại biểu cán bộ công chức viên chức Học viện dự kiến tổ chức vào ngày 8/1/2020

            2. Địa điểm

            - Hội nghị cán bộ công chức viên chức của đơn vị tổ chức tại đơn vị hoặc liên hệ đăng ký địa điểm Hội trường A, C  với Ban CTCT&CTSV, Hội trường B với Ban KHCN.

            - Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức Học viện được tổ chức tại Hội trường A.

  III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Hội nghị cán bộ, viên chức của đơn vị được tổ chức theo hình thức Hội nghị toàn thể bao gồm các nội dung chính sau đây:

            (1). Trình bày báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của đơn vị và Học viện.

            (2). Phát biểu, thảo luận của đại biểu tham dự Hội nghị (bao gồm cả góp ý kiến cho báo cáo của Học viện tại Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức năm 2020). 

            (3). Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Học viện/Công đoàn Học viện.

            (4). Bầu đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Học viện.

            (5). Bế mạc Hội nghị.

            2. Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức Học viện: Ban Giám đốc thống nhất với Ban Thường vụ Công đoàn Học viện sẽ có nội dung, chương trình sau.

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Ban Giám đốc Học viện thống nhất với Ban Thường vụ Công đoàn Học viện lên lịch, cử cán bộ đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị các đơn vị; chủ trì tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Học viện năm 2020.

            2. Văn phòng Học viện chuẩn bị báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Học viện, gửi  báo cáo cho BGĐ Học viện, Công đoàn Học viện và các đươn vị trực thuộc để tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức các đơn vị trước ngày 9/12/2019.

            3. Các đơn vị hoàn thiện báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 gửi về Công đoàn Học viện trước ngày 9/12/2019 khi đăng ký lịch Hội nghị để Ban thường trực cán bộ công chức, viên chức có kế hoạch cử người tham dự Hội nghị.

            4. Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp chuẩn bị nội dung và tổ chức Hội nghị dân chủ, đoàn kết, vì sự phát triển của đơn vị và Học viện.

            V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

            1. Hội nghị cán bộ viên chức tại các đơn vị là hội nghị toàn thể do Trưởng đơn vị và đại diện Công đoàn bộ phận chủ trì; những cán bộ đang làm hợp đồng có thời gian công tác dưới 1 năm được mời tham dự Hội nghị toàn thể của đơn vị nhưng không được tham gia biểu quyết, bầu cử; Hội nghị phải có ít nhất 2/3 số cán bộ, công chức  viên chức, người lao động của đơn vị dự họp; Nghị quyết của Hội nghị phải có trên 50% số người dự họp tán thành.

            2. Những nội dung đơn vị đề xuất, kiến nghị lên Học viện phải được biểu quyết thống nhất tại Hội nghị và ghi thành một mục trong biên bản hoặc có văn bản riêng.

            3. Bầu đại biểu tham dự Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Học viện (Số lượng đại biểu theo phân bổ đại biểu từ Thường trực cán bộ công chức, viên chức).

            4. Tiêu chuẩn đại biểu tham dự Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Học viện năm 2020: là CBVC, người lao động đạt mức hoàn thành nhiệm vụ của năm học trở lên, phải là người công tác tích cực, có phẩm chất đạo đức tốt, được cán bộ, viên chức tín nhiệm; có khả năng tham gia đóng góp ý kiến cho Hội nghị, truyền đạt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị tại đơn vị mình; thành phần đoàn đại biểu phản ánh được thành phần cán bộ và nhiệm vụ công tác của đơn vị, tiêu biểu cho đơn vị.

            5. Đại biểu đương nhiên tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức Học viện năm 2019 là: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Học viện, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện và Trưởng ban Nữ công Công đoàn Học viện.

            6. Kinh phí tổ chức Hội nghị:

            - Hội nghị cán bộ công chức, viên chức các đơn vị do đơn vị chịu trách nhiệm.

            - Kinh phí tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức Học viện do Ban Thường vụ Công đoàn Học viện, Ban Tài chính Kế toán đề nghị Ban Giám đốc Học viện xét phê duyệt để thực hiện.

            7. Các đơn vị gửi hồ sơ Hội nghị về Văn phòng Công đoàn Học viện chậm nhất là ngày 31/12/2019 bao gồm: Báo cáo tổng kết năm 2019, phương hướng năm 2020; Biên bản Hội nghị; Báo cáo đề xuất, kiến nghị của Hội nghị đơn vị lên Học viện; Biên bản bầu đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Học viện năm 2020, Bản đóng góp sửa đổi quy định quản lý nguồn thu và quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Học viện (01 bản in và bản điện tử).

            Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Học viện yêu cầu Trưởng các đơn vị, các Công đoàn bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện để các Hội nghị được tổ chức đúng mục đích, yêu cầu đã đề ra, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch công tác năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, Ban Giám đốc;

- Các đơn vị (để th/h);

- Lưu VPCĐ

 

GIÁM ĐỐC

 

  

Nguyễn Thị Lan

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Tất Thắng

 tải file: Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020