CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 


Số: 126 /KH - CĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức gặp mặt cựu cán bộ viên chức Học viện

nhân dịp tết Nguyên đán 2020

 

Thực hiện Kế hoạch chúc tết nguyên CBVC Học viện hàng năm, Công đoàn Học viện xây dựng Kế hoạch gặp mặt các đồng chí nguyên là CBVC của Học viện nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cụ thể như sau:

1.     Mục đích, yêu cầu

- Tri ân các thế hệ đi trước đã đóng góp công sức cho Học viện

- Báo cáo thành tích chung của Học viện trong năm 2019

- Chương trình gặp mặt phải được tổ chức đầm ấm, vui tươi tạo mối quan hệ đoàn kết thân ái giữa các thế hệ CBVC của Học viện.

2. Thời gian, địa điểm

2.1. Thời gian: ngày 16 /01/2020 (Thứ Năm)

2.2. Địa điểm: Hội trường A

2.3. Thành phần:

- Đảng ủy, HĐ Học viện, BGĐ, BCH CĐ Học viện, Lãnh đạo các đơn vị, BCH Công đoàn bộ phận.

- Tất cả các cán bộ viên chức nghỉ hưu đến tham dự chương trình

- Số lượng dự kiến: 700 cán bộ viên chức nghỉ hưu

4. Nội dung chương trình

- Từ 8 giờ 00 - 8 giờ30 đón tiếp đại biểu, tặng quà Tết của Học viện

- Từ 8giờ30 - 10giờ00

+ Văn nghệ chào mừng

+ Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu

+ Phát biểu của Giám đốc Học viện

+ Phát biểu của đại diện CBVC nghỉ hưu

+ Giao lưu giữa các thế hệ

+ Bế mạc

- Từ 10 giờ 00- 11 giờ 30: các đơn vị gặp mặt cựu CBVC (nếu có)

5. Kinh phí: từ nguồn kinh phí Học viện (có dự trù kinh phí kèm theo)

          Quà tặng cán bộ hưu bao gồm: (300.000 đồng + 01 cuốn lịch + thiếp chúc mừng của GĐ Học viện)/người

6. Tổ chức thực hiện

- Công đoàn Học viện, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Tài chính - Kế toán, Văn phòng Học viện, các đơn vị có CBVC nghỉ hưu phối hợp tổ chức chương trình gặp mặt các CBVC nghỉ hưu nhân dịp tết Nguyên đán.

- Gửi Công văn mời CBVC nghỉ hưu tại 3 tổ dân phố Nông Lâm, Vườn Dâu và Thành Trung.

- Gửi Công văn đề nghị các CĐBP mời CBVC nghỉ hưu của đơn vị đến tham dự.

Đây là Kế hoạch tổ chức gặp mặt các cán bộ viên chức nghỉ hưu nhân dịp tết nguyên đán năm 2020, đề nghị các tập thể, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện tốt các nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các đơn vị;

- Lưu VPCĐ

GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Lan

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tất Thắng

 

         download file tại đây