HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

- CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIÊP VIỆT NAM
----
-----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
----------------------------

Số: 1614 /KH-CĐHVN

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2019

 

            KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN VỚI CBVC TRẺ

 

            Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2019-2020, Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại giữa cán bộ viên chức (CBVC) trẻ và lãnh đạo Học viện như sau:

1. MỤC ĐÍCH

            - Tạo cơ hội để CBVC trẻ trực tiếp trao đổi với Đảng ủy, Hội đồng, Ban Giám đốc Học viện và trưởng các đơn vị về các vấn đề quan tâm.

- Đây là diễn đàn mở để CBVC nắm được kế hoạch, chiến lược phát triển Học viện, về chủ trương, quyết sách có tính đột phá nhằm xây dựng Học viện trở thành một trường đại học có uy tín trong nước và quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, là địa chỉ tin cậy cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội.

- Là dịp để CBVC trẻ thể hiện vai trò, trách nhiệm nêu lên các sáng kiến, hiến kế cho lãnh đạo Học viện các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo và NCKH, chuyển giao công nghệ của Học viện.

- Đây cũng là dịp để Lãnh đạo Học viện bày tỏ mong muốn, kỳ vọng về đội ngũ CBVC trẻ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Học viện.

            - Là diễn đàn để Lãnh đạo Học viện giải đáp các thắc mắc, trả lời câu hỏi của CBVC trẻ về cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ CBVC… của Học viện nhằm phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện.

2. THỜI GIAN TỔ CHỨC

Từ 7h30 đến 11h30, thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019.

3. ĐỊA ĐIỂM

               Hội trường A, Giảng đường Nguyễn Đăng.

4. THÀNH PHẦN

- Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng, Ban Giám đốc Học viện;

- Ban Chấp hành Công đoàn Học viện; Thường vụ Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên (là cán bộ giảng dạy);

- Lãnh đạo các đơn vị chức năng;

- Trưởng hoặc phó trưởng Khoa, Viện, Trung tâm, Công ty;

- CBVC trẻ: Cán bộ quản lý, hành chính, kỹ thuật, cán bộ giảng dạy, cán bộ NCKH các đơn vị trực thuộc Học viện từ 45 tuổi trở lại.

 

5. NỘI DUNG    

            - Chiến lược, kế hoạch phát triển Học viện, kế hoạch năm học 2019-2020. Vai trò, trách nhiệm của CBVC trẻ tham gia thực hiện kế hoạch phát triển Học viện.

            - Chính sách đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch sử dụng CBVC (cán bộ quản lý, hành chính, kỹ thuật, giảng viên) theo hướng chuyên nghiệp hoá nhằm hội nhập thế giới. Vấn đề đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ trở thành những người có chuyên môn tốt, có kỹ năng hành chính, phong cách làm việc chuyên nghiệp.

            - Chủ trương, cơ chế, chính sách của Học viện nhằm thu hút nhân tài về công tác tại Học viện; giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, điều kiện làm việc cho CBVC Học viện.

            - Giải pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh, chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội; nâng cao vị thế và thương hiệu Học viện.

            - Giải pháp thương mại hóa các sản phẩm KHCN, tìm kiếm đề tài NCKH, cơ chế nâng cao chất lượng và số lượng công bố quốc tế. Cơ chế để ngày càng có nhiều cán bộ trẻ được trực tiếp chủ trì các đề tài, dự án lớn. Sự hình thành và hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh…

            - Đề xuất của cán bộ trẻ tham gia xây dựng phát triển Học viện.

             - Các ý kiến khác thảo luận tại buổi đối thoại.

6. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

6.1. Các đơn vị trực thuộc Học viện

             - Triển khai kế hoạch đối thoại đến tất cả CBVC Học viện, động viên CBVC mạnh dạn đề xuất ý kiến trao đổi đối thoại; thông báo CBVC đến dự đầy đủ, đúng giờ;

             - Phân công lãnh đạo đơn vị tham dự buổi đối thoại, trả lời các nội dung CBVC quan tâm (nếu có);

             - Cử người tổng hợp ý kiến góp ý, câu hỏi của CBVC, gửi file ý kiến về văn phòng công đoàn Học viện qua email: mtttuyen@vnua.edu.vn trước ngày 22/11/2019 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Học viện.

6.2. Ban CTCT&CTSV

             - Chuẩn bị pano, hội trường, âm thanh, hoa, nước uống cho đại biểu dự

             - Cử người chạy mic, phát thu phiếu ý kiến gửi về bàn thư ký

6.3. Công đoàn Học viện

             - Xây dựng kế hoạch, báo cáo Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện;

             - Thông báo kế hoạch đối thoại đến các Công đoàn bộ phận, CBVC và người lao động trong Học viện;

             - Tổng hợp ý kiến của CBVC từ các Công đoàn bộ phận gửi về để báo cáo Ban GĐHV, gửi các đơn vị liên quan;

             - Cử 01 lãnh đạo chủ trì buổi đối thoại cùng với lãnh đạo Học viện, phân công thư kí đối thoại;

             - Chuẩn bị trình chiếu clip giới thiệu về Học viện, hoạt động công đoàn;

             - Chuẩn bị chương trình, MC, dự trù kinh phí cho Buổi đối thoại trình Ban Giám đốc duyệt thực hiện.

6.4. Ban Tài chính và Kế toán

             Hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết thủ tục thanh quyết toán kinh phí buổi đối thoại.

6.5. Ban Tổ chức cán bộ

             Tổng hợp danh sách CBVC, người lao động trẻ đang công tác tại Học viện gửi Công đoàn HV để phối hợp với các đơn vị chuẩn bị danh sách cán bộ dự đối thoại.

6.6. Ban Quản lý cơ sở vật chất và đầu tư

             Cử người trực điện, nước đảm bảo đầy đủ cho buổi đối thoại.

7. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN

STT

Thời gian

Nội dung công việc

Thực hiện

1

12/10/2019

Báo cáo Giám đốc xin chủ trương

Công đoàn Học viện

2

04/11/2019

Triển khai kế hoạch tổ chức tại các đơn vị, phổ biến đến CBVC

Công đoàn Học viện

3

18/11/2019

Lập danh sách CBVC trẻ tham gia buổi đối thoại gửi về CĐHV

Công đoàn bộ phận; Ban TCCB, CĐHV

4

22/11/2019

Gửi giấy mời đại biểu, đăng kí lịch tuần

Công đoàn Học viện

5

Từ 11/11/2019 đến 22/11/2019

Tiếp nhận câu hỏi từ CBVC trẻ từ Công đoàn bộ phận gửi qua email:mtttuyen@vnua.edu.vn hoặc gửi trực tiếp tại Văn phòng Công đoàn HV.

CBVC trẻ, các đơn vị, Công đoàn bộ phận

6

22/11/2019

Tổng hợp, gửi câu hỏi của CBVC tới Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; vào lịch tuần.

Công đoàn Học viện

7

25-26/11/2019

Gửi báo cáo Ban Giám đốc về chương trình chi tiết của Buổi đối thoại; Gửi câu hỏi cho các đơn vị liên quan nghiên cứu trả lời

Công đoàn Học viện

8

29/11/2019

Tổ chức Buổi đối thoại giữa Lãnh đạo Học viện và CBVC trẻ

BGĐ HV, CĐ Học viện, các đơn vị, CBVC trẻ

9

2-3/12/2019

Hoàn thiện biên bản đối thoại gửi Đảng ủy, Ban Giám đốc HV

Thư ký, Văn phòng CĐHV

7. CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI

STT

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

1

7h30 - 8h00

Chiếu clip giới thiệu Học viện, đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức, phát phiếu ý kiến cho CBVC

Ban Văn thể CĐHV, Ban CTCT&CTSV

2

8h00 - 8h05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ban tổ chức (MC)

3

8h05-8h10

 

Mời chủ toạ điều hành HN (Bí thư Đảng ủy, Giám đốc HV, Phó Giám đốc HV, Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Công đoàn Học viện, Bí thư Đoàn TN); Thư ký hội nghị.

Ban tổ chức (MC)

4

8h10-8h20

Phát biểu đề dẫn, trả lời một số câu hỏi gửi trước

GS.TS Nguyễn Thị Lan

5

8h20 - 9h25

Trao đổi những vấn đề cán bộ trẻ quan tâm và trả lời câu hỏi đã được gửi trước về:

- Tổ chức cán bộ,

- Đào tạo,

- Tài chính,

- Quản lí cơ sở vật chất,

- Nghiên cứu khoa học…

Lãnh đạo các đơn vị

6

9h30-11h00

Trao đổi trực tiếp tại Hội trường:

- CBVC trẻ đặt câu hỏi về những vấn đề quan tâm;

- Giám đốc đặt vấn đề để CBVC trẻ trao đổi về vai trò, trách nhiệm của mình tham gia xây dựng phát triển Học viện, đồng thời hiến kế để nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo và NCKH tại Học viện

Chủ tọa Hội nghị

7

11h00- 11h15

Kết luận, bế mạc Hội nghị,

GS.TS. Nguyễn Thị Lan

            Đề nghị Trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này để buổi đối thoại đạt kết quả tốt.                 

 

 Nơi nhận:

- ĐU, HĐHV, BGĐHV (để b/c);

- CĐHV, ĐTN, HSV;

- Các đơn vị trực thuộc (để t/h);

- Lưu VPHV, CĐHV.

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

 

  

Nguyễn Thị Lan

TM. BTV CÔNG ĐOÀN HV

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tất Thắng

Tải file: Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Học viện với CBVC trẻ