TT

HỌ VÀ TÊN

Phụ trách theo dõi các đơn vị

1

Nguyễn Thị Duyên

Khoa Cơ Điện, Viện PTCĐ, TT Dạy nghề và Đào tạo lái xe

2

Đỗ Quang Giám

Khoa Kế toán&QTKD

3

Lê Thị Giang

Khoa QLĐĐ, Môi trường, TT kỹ thuật tài nguyên đất, Trạm y tế, Ban QLCSVC&ĐT, NXB, Thư viện

4

Trương Thị Thu Hạnh

Khoa LLCT&XH, K GDQP, KCNTT

5

Đỗ Thị Hường

Khoa Nông học, viện NC&PTCT, TT Thực nghiệm &ĐTN, TT bệnh cây, TT ong, TT rau, TT GCT Nhật bản

6

Nguyễn Thị Hà Nam

Văn phòng HV, TT NN sinh thái á nhiệt đới

7

Tô Thế Nguyên

Khoa Kinh tế&PTNT, viện kinh tế &PT

8

Hoàng Thị Minh Nguyệt

Khoa CNTP

9

Dương Văn Nhiệm

Khoa Thú y

10

Đặng Thúy Nhung

Khoa Chăn nuôi, Thủy sản, TT Liên ngành, TT Giống lợn

11

Nguyễn Đăng Thiện

TT GDTC&TT, KCNSH, TT bảo tồn nguồn gen CT, viện SHNN

12

Nguyễn Tất Thắng

Ban CTCT&CTSV, khoa SPNN, TT sinh thái, TT ngoại ngữ &Đào tạo quốc tế, TT tư vấn việc làm và hỗ trợ sinh viên, TT Cung ứng nguồn nhân lực, TT chuyên gia, Ban TCCB, Ban TCKT

13

Mai Thị Thanh Tuyền

Tổng hợp các phản ánh của CBVC, BCH Công đoàn bộ phận.

14

Nguyễn Công Ước

Ban TT, TT Đảm bảo chất lượng, Ban KHCN, HTQT Công ty TNHHMTV Đầu tư và phát triển dịch vụ Học viện Nông nghiệp Việt Nam,