TS. Nguyễn Tất Thắng
Chủ tịch Công đoàn Học viện 
Điện thoại: 0978.056.956
Trang cá nhân:  http://congdoan.vnua.edu.vn/
 
PGS.TS. Lê Thị Giang
Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện 
Điện thoại: 0906.190.175
Trang cá nhân:  http://congdoan.vnua.edu.vn/
 

ThS. Nguyễn Công
Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện
 
Điện thoại: 0915.975.305/0987.574.122
Trang cá nhân:  http://congdoan.vnua.edu.vn/
 
ThS. Trương Thị Thu Hạnh
Ủy viên Thường vụ đoàn Học viện 

Điện thoại: 0985.133.717
Trang cá nhân:  http://congdoan.vnua.edu.vn/
 
ThS. Nguyễn Đăng Thiện
Ủy viên Thường vụ Công đoàn Học viện

Điện thoại: 0913.006.972
Trang cá nhân:  http://congdoan.vnua.edu.vn/
    ThS. Nguyễn Thị Duyên
Ủy viên BCH Công đoàn Học viện

Điện thoại: 0973.209.445
Trang cá nhân:  http://congdoan.vnua.edu.vn/
    
PGS.TS. Đỗ Quang Giám
Ủy viên BCH Công đoàn Học viện

Điện thoại: 0904.334.525
Trang cá nhân:  http://congdoan.vnua.edu.vn
    
TS. Đỗ Thị Hường
Ủy viên BCH Công đoàn Học viện

Điện thoại:0914.919.168
Trang cá nhân:  http://congdoan.vnua.edu.vn
    
CN. Nguyễn Thị Hà Nam
Ủy viên BCH Công đoàn Học viện

Điện thoại: 0913.909.760
Trang cá nhân:  http://congdoan.vnua.edu.vn
    

TS. Tô Thế Nguyên
Ủy viên BCH Công đoàn Học viện

Điện thoại:0912.266.112
Trang cá nhân:  http://congdoan.vnua.edu.vn
    
 TS. Hoàng Thị Minh Nguyệt
Ủy viên BCH Công đoàn Học viện

Điện thoại: 01277.672.468
Trang cá nhân:  http://congdoan.vnua.edu.vn
    
TS. Dương Văn Nhiệm
Ủy viên BCH Công đoàn Học viện

Điện thoại: 0974.432.678
Trang cá nhân:  http://congdoan.vnua.edu.vn
    
PGS.TS. Đặng Thúy Nhung
Ủy viên BCH Công đoàn Học viện

Điện thoại: 01657.269.829
Trang cá nhân:  http://congdoan.vnua.edu.vn
    
ThS. Mai Thị Thanh Tuyền
Ủy viên BCH Công đoàn Học viện

Điện thoại: 0912.670.955
Trang cá nhân:  http://congdoan.vnua.edu.vn
    

Ban Chấp hành công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam khóa XXXII