Trải qua gần 65 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có nhiều đổi mới, tạo ra nhiều dấu ấn để nhập quốc tế...

Ảnh: Quang Trần

Trải qua gần 65 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãn

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu để giúp cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ nắm vững nguyên tắc của công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, cán bộ viên chức (CBVC) của Học viện luôn thể hiện rõ lập trường, tư tưởng vững vàng, là yếu tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự quyết tâm, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Đảng ủy đã quán triệt và yêu cầu đảng viên toàn Đảng bộ tích cực tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết của Đảng, từ đó giúp cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBVC, người học trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện đề ra. Đảng bộ Học viện luôn được Đảng bộ khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đánh giá là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Tất cả những thành tích mà Học viện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đều xuất phát từ năng lực lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ Học viện và tầm nhìn sâu sắc về xây dựng một trường Đại học hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh những thành công, trong quá trình thực hiện nghị quyết, Đảng bộ vẫn còn những khó khăn nhất định về một số lĩnh vực, nhưng trên hết với sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên trong toàn Học viện, quyết tâm đổi mới của Học viện đã được khẳng định, tạo niềm tin không thể lay chuyển của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và các thế hệ sinh viên, cựu sinh viên về một ngày mai Học viện Nông nghiệp Việt Nam sánh vai với các trường đại học nghiên cứu đa ngành trên thế giới theo những chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Học viện tiếp tục tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình số 03-Ctr/ĐUK của Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, CBVC, giảng viên và người học. Thường xuyên đổi mới phương thức tổ chức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi trọng công tác tuyên truyền, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác, học tập. Chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để đảng viên, viên chức, sinh viên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá. Chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời chủ động phê bình, đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, nhận thức lệch lạc trong đảng viên, viên chức, sinh viên. Triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp, giao dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho đảng viên, viên chức, sinh viên. 

Đảng uỷ Học viện tập trung lãnh đạo, xây dựng Học viện Nông nghiệp Việt Nam trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia, nghiên cứu đa ngành, đạt trình độ hàng đầu ở trong nước, khu vực và vươn ra tầm thế giới trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, CBVC và người học có uy tín, chất lượng cao, bản lĩnh, tiên phong và chuyên nghiệp trong các hoạt động của Học viện, ngành giáo dục và đào tạo, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; xây dựng Học viện có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại và đồng bộ; cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo, khoa học công nghệ có chất lượng cao, có uy tín ở trong nước và quốc tế./.

Quang Trần - http://dangcongsan.vn/