DANH SÁCH CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN NỘP TIỀN ỦNG HỘ XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI THẦY LƯƠNG ĐỊNH CỦA VÀ XÂY DỰNG NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN VÙNG KHÓ

(Theo Thông báo số 751/TBLT-HVN ngày 21 tháng 5 năm 2020)

Cập nhật lúc 14h00 ngày 16/6/2020    


TT

Ngày nộp

Đơn vị

Số lượng CBVC

Số tiền

Ghi chú

1

27/5/2020

TT Thông tin Thư viện Lương Định Của

20

4.410.000

 

2

27/5/2020

Trạm y tế

08

1.770.000

 

    3    28/5/2020 Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ28 7.950.000 
    4    28/5/2020 Ban CTCT và CTSV 13   3.130.000  
    5    29/5/2020 Ban Hợp tác quốc tế08 3.560.000  
    6 29/5/2020 Nhà xuất bản Học viện14    2.140.000  
    729/5/2020 Khoa Giáo dục Quốc phòng172.550.000 chỉ hưởng lương trường
   8 29/5/2020 Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực12 2.000.000  
   9 01/6/2020Ban Tài chính và Kế toán11 4.050.000  
  10  01/6/2020 Khoa Công nghệ thông tin46 6.700.000  
   11 01/6/2020 Ban Thanh tra, TT Đảm bảo chất lượng12 2.800.000  
  12 02/6/2020Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lái xe14 1.500.000     
  13 02/6/2020 Khoa Nông học+ Trung tâm101 20.062.000  
  14 02/06/2020Khoa Quản lý đất đai4712.400.000  
   15 02/6/2020 Viện Nghiên cứu thị trường và thể chế NN08 1.800.000  
  16  03/6/2020 Ban Tổ chức cán bộ07 2.361.000  
  1703/6/2020 TT Giáo dục thể chất và Thể thao21 5.610.000  
  1804/6/2020 Viện PTCN Cơ Điện04 1.600.000  
   19 04/6/2020 Văn phòng Học viện (Hành chính, đội xe, đội bảo vệ, Ký túc xá, Giảng đường, Vệ sinh môi trường)107 18.039.000  
   20 04/6/2020  Khoa Môi trường54 10.380.000  
   2105/6/2020 Khoa Công nghệ sinh học25 6.600.000  
   2205/6/2020  Trung tâm ngoại ngữ và ĐTQT11 2.500.000  
   23 05/6/2020  Trung tâm sinh thái Nông nghiệp02 400.000  
   2405/6/2020 Khoa Thủy sản18 3.400.000  
   25 05/6/2020 Khoa Thú y71 12.650.000  
   26   05/6/2020   TT Quan hệ công chúng và hỗ trợ sinh viên12 2.360.000  
  2708/6/2020 Viện nghiên cứu và phát triển cây trồng275.257.000  
   2808/6/2020 Khoa Cơ Điện397.010.000  
   2908/6/2020 Công ty TNHHMTV Đầu tư và PTDVHVNN214.200.000  
   30 08/6/2020Viện sinh học nông nghiệp 20  
4.700.000
 
   31 09/6/2020 Khoa Công nghệ thực phẩm
29
5.000.000 
 
   32  09/6/2020 Ban QLCSVC và Ban QL đầu tư17 
4.550.000   
   33  09/6/2020 Khoa Kế toán và QTKD36 5.600.000  
   34 10/6/2020 Khoa Chăn nuôi4210.440.000  
    35 11/6/2020Ban Khoa học và công nghê07 2.120.000  
    3612/6/2020 Khoa LLCT và XH  317.700.000     
    3717/6/2020  Khoa Kinh tế và PTNT5913.980.000nộp bổ sung
    38   18/6/2020     Viện Kinh tế 081.600.000 
    39 23/6/2020Trung tâm thực nghiệm và ĐTN111.839.000  
    4026/6/2020Ban Quản lý đào tạo15 3.250.000  
      Cộng 1.053219.968.000