HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

- CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN

 


Số: 751 /TBLT-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO LIÊN TỊCH

Về việc ủng hộ xây dựng tượng đài thầy Lương Định Của

và xây dựng nhà công vụ cho Giáo viên vùng khó khăn

 

                Kính gửi:        - Thủ trưởng các đơn vị;

                                       - Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận.

 

            Thực hiện Quyết định số 244/QĐ-CĐN ngày 30/8/2019 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc phân công hỗ trợ xây dựng nhà công vụ giáo viên tại các trường học vùng khó khăn và thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ủng hộ xây dựng tượng đài thầy Lương Định Của - Nhà nông học - Nhà tạo giống cây trồng - Người có đóng góp to lớn cho nền nông nghiệp Việt Nam, nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại tỉnh Sóc Trăng nơi Thầy sinh ra và lớn lên.

            Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức, người lao động đang công tác tại Học viện ủng hộ mỗi người tối thiểu một ngày lương để xây dựng tượng đài thầy Lương Định Của và ủng hộ kinh phí xây dựng nhà công vụ giáo viên tại các trường vùng khó khăn.

           1. Hình thức ủng hộ: bằng tiền mặt

           2. Thời gian ủng hộ: Từ 18/05/2020 đến ngày 5/6/2020.

           3. Địa điểm nhận ủng hộ: Công đoàn bộ phận thu và chuyển về Văn phòng Công đoàn Học viện (Phòng 211, Nhà Hành chính).

          Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện đề nghị Thủ trưởng các đơn vị phối hợp với BCH Công đoàn bộ phận triển khai tới toàn thể CBVC và người lao động hưởng ứng thiết thực cuộc vận động này./.

Nơi nhận:

- ĐU, BGĐHV (để báo cáo);

- Trưởng đơn vị, BCH CĐBP (để t/h)

- Lưu VPCĐ.

PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

 

Vũ Ngọc Huyên

TM. BTV CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tất Thắng