CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 


Số: 87 /TB-CĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

                   Kính gửi:  Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận

Thực hiện kế hoạch hoạt động của BCH Công đoàn Học viện năm 2020 về việc bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2020; được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện tổ chức Hội nghị tập huấn “Điều lệ công đoàn Việt Nam”; Hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, nhằm nâng cao kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn của Học viện.

- Thời gian: từ 14 giờ 00 - 17 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 7 tháng 10 năm 2020

- Địa điểm: Hội trường A

- Nội dung:

1. Phổ biến những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

2. Hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

3. Vận dụng điều lệ vào thực tiễn hoạt động công đoàn cơ sở

- Thành phần:

+ BCH Công đoàn Học viện

+ UBKT Công đoàn học viện

+ Ban Thanh tra nhân dân

+ BCH Công đoàn bộ phận

+ Tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn

+ 50% Đoàn viên công đoàn của đơn vị.

  Để hội nghị thành công tốt đẹp, BCH Công đoàn Học viện đề nghị BCH Công đoàn bộ phận báo cáo cấp ủy và lập danh sách đại biểu tham dự gửi về Văn phòng công đoàn Học viện trước 17h00 ngày 5/10/2020 (thứ Hai).

(Thông báo này thay thế thông báo số 84/TB-CĐ, ngày 1/10/2020 của Công đoàn Học viện)

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy (để b/c)

- CĐ Bộ phận;

- Lưu VPCĐ

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lê Thị Giang