CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 


Số: 75 /TB - CĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức chương trình “Đêm hội trăng răm VNUA” và trao giải cuộc thi vẽ tranh Chúng em là họa sĩ” cho các cháu là con CBVC trong Học viện

 

Kính gửi: BCH Công đoàn bộ phận

 

          Thực hiện chương trình công tác của Ban Chấp hành công đoàn Học viện năm 2020; nhằm tạo sân chơi lành mạnh, có ý nghĩa, chăm lo cho con CBVC Học viện nhân ngày Tết Trung thu, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện tổ chức “Đêm hội trăng rằm VNUA” và trao giải cuộc thi vẽ tranh “Chúng em là họa sĩ”.

Thời gian: Từ 17 giờ 30 - 19 giờ 00, ngày 30 tháng 9 năm 2020 (Thứ Tư)

Địa điểm: Hội trường A

          Nội dung chương trình:

          - Các tiết mục văn nghệ do các cháu đăng ký

- Tổ chức trao giải cuộc thi vẽ tranh “Chúng em là họa sĩ”;

- Tổ chức vui chơi có thưởng;

- Tổ chức múa lân sư rồng và rước đèn ông sao.

Để chương trình diễn ra thành công và thực sự có ý nghĩa, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện đề nghị các Công đoàn bộ phận phổ biến rộng rãi thông báo này và động viên CBVC của đơn vị mình đưa con trong độ tuổi thiếu niên, nhi đồng đến tham dự đông đủ và đúng giờ./.

 

Nơi nhận:

- CĐ bộ phận;

- Lưu VPCĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Thị Giang