CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 


Số: 28 /CV-CĐ

(Về việc lập danh sách các cháu

con CBVC nhận quà 1/6 của Học viện)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận

 

          Thực hiện Kế hoạch công tác của Ban chấp hành Công đoàn Học viện năm 2020, Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ban Thường vụ Công đoàn Học viện đề nghị BCH Công đoàn bộ phận, lập danh sách các cháu là con CBVC trong đơn vị mình và nộp về văn phòng công đoàn theo các nội dung sau:

1. Các cháu thiếu nhi từ sơ sinh đến hết lớp 9 được nhận quà 1/6 của Học viện, nộp trước ngày 22/5/2020 (theo mẫu 1).

2. Các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi và học sinh giỏi cấp huyện trở lên năm học 2019 - 2020 và kèm giấy khen, giấy chứng nhận nộp trước ngày 30/7/2020 (theo mẫu 2).

Đối với cấp tiểu học: Học sinh giỏi là các cháu đạt danh hiệu học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Công đoàn Học viện đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận thực hiện đúng nội dung công văn trên./.

Ghi chú: Trường hợp cả hai bố mẹ đều công tác tại Học viện thì lập danh sách con theo mẹ và ghi rõ đơn vị công tác của bố vào cột ghi chú.

 

 

Nơi nhận:

- CĐ bộ phận;

- Lưu VPCĐ.

TM. BAN CHẤP HÀNH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lê Thị Giang

 


 


Mẫu 1


CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 

CĐ BỘ PHẬN …………………………..

 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày tháng năm 2020

DANH SÁCH CÁC CHÁU THIẾU NHI

NHẬN QUÀ  01/ 6/ 2020

TT

Họ tên con

Họ và tên CBVC

Năm sinh

Lớp

Ghi chú

(Tên đơn vị của bố)

Số tiền (đ)

 

 

 

 

 

 

100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

                    (Yêu cầu lập danh sách theo trang dọc A4)

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH CĐBP

(Ký ghi rõ họ và tên)

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN

(Ký ghi rõ họ và tên)

 

           

Mẫu 2

 

 

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CĐ BỘ PHẬN ………………………………..

 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày tháng năm 2020

DANH SÁCH CÁC CHÁU

ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP NĂM HỌC 2019 - 2020

 

TT

Họ và tên con

Họ và tên CBVC

Lớp

Thành tích học tập

Ghi chú

(Tên đơn vị của bố)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             (Yêu cầu lập danh sách theo trang dọc A4)

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH CĐBP

(Ký ghi rõ họ và tên)

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN

(Ký ghi rõ họ và tên)

 

Ghi chú: Học sinh đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, Học sinh giỏi cấp quốc gia: 250.000đ/cháu, Học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, thành phố, HSG cấp tỉnh thành phố (Trung ương): 200.00đ/cháu, Học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp quận huyện, HSG cấp quận huyện: 150.000 đ/cháu, HSG cấp trường: 100.000đ/cháu