CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 


Số: 73 /CV - CĐ

(Về việc lập danh sách các cháu là

con CBVC Học viện)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2020

 

 

Kính gửi: Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận

         

Thực hiện chương trình công tác của Ban Chấp hành Công đoàn Học viện năm 2020, nhằm động viên các cháu là con cán bộ viên chức Học viện nhân dịp Tết Trung  thu, Ban Nữ công Công đoàn Học viện đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận lập danh sách các cháu là con cán bộ viên chức trong đơn vị theo mẫu và nộp về văn phòng công đoàn Học viện trước ngày 18/9/2020, cụ thể như sau:

1. Danh sách các cháu đỗ Đại học năm 2020, không tính các cháu thi lại trường khác, nguyện vọng khác (mẫu1), kèm theo bản phô tô giấy báo trúng tuyển, hoặc giấy nhập học.

2. Danh sách các cháu thiếu niên, nhi đồng trong độ tuổi từ sơ sinh đến lớp 9 để nhận quà Tết Trung thu của Học viện. Trường hợp bố mẹ công tác tại Học viện thì BCH Công đoàn bộ phận lập danh sách con theo đơn vị công tác của mẹ và ghi chú đơn vị công tác của bố (mẫu 2)

Ban Nữ công Công đoàn Học viện đề nghị đồng chí phụ trách nữ công công đoàn bộ phận thực hiện đúng nội dung công văn trên./.

 

Nơi nhận:

- Các CĐ bộ phận;

- Lưu VPCĐ.

TM. BAN NỮ CÔNG

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Trương Thị Thu Hạnh