CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 

 


Số: 39 /CV-CĐHV

Về việc Hướng dẫn xét tặng

Bằng Lao động sáng tạo năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận

 

          Bằng lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn được xét tặng hàng năm cho cá nhân là đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên và có đề tài khoa học cấp cơ sở, sáng kiến (gọi tắt là giải pháp) được ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực được cấp có thẩm quyền công nhận và giá trị làm lợi tính theo từng đối tượng cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN

1. Đối tượng: Cá nhân là Đoàn viên Công đoàn.

2. Tiêu chuẩn: Thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

1. Đối với đoàn viên công đoàn là công nhân, viên chức, lao động có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở xuống, không giữ chức vụ lãnh đạo, có từ 01 giải pháp trở lên với tổng giá trị làm lợi từ 80 triệu đồng trở lên hoặc 3 năm liên tục có giải pháp, sáng kiến với tổng giá trị làm lợi từ 120 triệu đồng trở lên.

2. Đối với đoàn viên công đoàn là cán bộ, công chức, viên chức, lao động có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, không giữ chức vụ lãnh đạo, có từ 01 giải pháp trở lên với tổng giá trị làm lợi từ 150 triệu đồng trở lên.

3. Đối với đoàn viên công đoàn là cán bộ lãnh đạo quản lý (giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có phụ cấp từ 0,3 trở lên đối với đơn vị hành chính sự nghiệp và giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp và tương đương trở lên đối với các loại hình doanh nghiệp), có từ 01 giải pháp trở lên với tổng giá trị làm lợi từ 200 triệu đồng trở lên hoặc có giải pháp cải tiến quản lý về tổ chức sản xuất áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao được cấp tỉnh, bộ, ngành Trung ương công nhận.

4. Đối với những Đề tài khoa học cấp tỉnh, Bộ có nhiều thành viên tham gia sau khi được nghiệm thu và được ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi ứng dụng đề tài khoa học đó xác nhận thì tác giả là Chủ nhiệm đề tài và thành viên có mức đóng góp trên 60% cho đề tài được xem xét đề nghị khen thưởng.

5. Đối với những Đề tài khoa học cấp Nhà nước có nhiều thành viên tham gia sau khi được nghiệm thu và được ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi ứng dụng đề tài khoa học đó xác nhận thì tác giả là Chủ nhiệm đề tài và thành viên có mức đóng góp từ 50%  trở lên cho đề tài được xem xét đề nghị khen thưởng.

6. Đối với Đề  tài lớn phải nghiên cứu nhiều năm hoặc phải chia ra làm nhiều đề tài nhánh, nếu đề tài nhánh được nghiệm thu đại kết quả xuất sắc và mức độ đóng góp trên 30% cho đề tài lớn thì tác giả là Chủ nhiệm đề tài nhánh cũng được xem xét đề nghị khen thưởng.

7. Có giải pháp công nghệ dự thi tại các cuộc thi khu vực và quốc tế, hội thi quốc gia hoặc hội thi cấp tỉnh, bộ, ngành, Trung ương và đạt giải nhất, nhì, ba hoặc giải A, B, C trong các hội thi đó (nếu giải pháp có từ 02 tác giả trở lên thì chỉ xét khen thưởng cho 01 cá nhân có tỷ lệ đóng góp cao nhất).

8. Đối với các sáng kiến ở các đơn vị không xác định được cụ thể giá trị làm lợi nhưng đã được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế cao, phạm vi ảnh hưởng rộng đến cấp tỉnh, thành phố, ngành Trung ương, được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi ứng dụng xác nhận hoặc cơ quan quản lý khoa học công nghệ của tỉnh, Bộ xác nhận thì tác giả của các sáng kiến đó được xem xét đề nghị khen thưởng.

II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ VÀ THỜI HẠN TRÌNH KHEN THƯỞNG

1. Hồ sơ đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo: số lượng 03 bộ, gồm có:

1.1. Tờ trình của Công đoàn đơn vị (Mẫu số 01);

1.2. Tóm tắt các giải pháp, sáng kiến của cá nhân được đề nghị tặng Bằng Lao động sáng tạo (Mẫu số 02);

1.3. Báo cáo thành tích của cá nhân (Mẫu số 03);

1.4. Biên bản họp của Công đoàn bộ phận (Mẫu số 04)

1.5. Văn bản công nhận giải pháp, sáng kiến gồm:

- Văn bản công nhận sáng kiến hoặc quyết định công nhận sáng kiến của cấp có thẩm quyền;

- Bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (nếu có);

- Biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, Bộ, ngành Trung ương, Nhà nước kèm theo quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu;

- Văn bản xác nhận hiệu quả kinh tế, xã hội của đơn vị ứng dụng đề tài, sáng kiến.

2. Thời hạn nhận hồ sơ: BCH Công đoàn bộ phận tổng hợp gửi hồ sơ đề nghị về Văn phòng Công đoàn Học viện bản in và bản điển tử qua email: mtttuyen@vnua.edu.vn  trước ngày 7/6/2020.

Đề nghị các Công đoàn bộ phận hướng dẫn, tổ chức thực hiện và vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban chuyên môn

- Website CĐHVNNVN;

- Lưu: VPCĐ

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Tất Thắng