CÔNG ĐOÀN NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

CĐ HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 


Số: 85 /TB-CĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 2 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc Hướng dẫn bình xét danh hiệu

đoàn viên Công đoàn xuất sắc năm học 2019 - 2020

 

                 Kính gửi: Ban Chấp hành công đoàn bộ phận

     

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-CĐN, ngày 22/2/2020 của Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam về việc Ban hành Quy chế Khen thưởng của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;

Căn cứ thành tích năm học 2019-2020, Ban Thường vụ Công đoàn Học viện hướng dẫn các công đoàn bộ phận bình xét danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc năm học 2019 - 2020 như sau:

1.      Đối tượng

- Là đoàn viên công đoàn có tổng thời gian làm việc tại đơn vị từ 10 tháng trở lên;

- Đối với nữ đoàn viên công đoàn nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước thì thời gian nghỉ vẫn được tính để bình xét danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc.

2.      Tiêu chuẩn và thang điểm

T/C

Nội dung đánh giá

Điểm

1

Danh hiệu thi đua chính quyền năm học 2019-2020:

- Chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên

- Lao động tiên tiến

- Không đạt Lao động tiên tiến

 

4

3

0

2

Tham gia công tác công đoàn:

- Cán bộ Công đoàn từ tổ phó, tổ trưởng trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Cán bộ Công đoàn từ tổ phó, tổ trưởng trở lên hoàn thành nhiệm vụ, Đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đoàn viên Công đoàn chưa hoàn thành nhiệm vụ.

 

5

4

0

3

Tham gia các phong trào của công đoàn (nữ công, văn thể ...):

- Có tham gia trực tiếp

- Không tham gia trực tiếp nhưng ủng hộ về vật chất và tinh thần

- Không quan tâm đến các phong trào hoạt động của công đoàn

 

4

3

0

 

4

Các hoạt động khác do công đoàn phát động (đóng góp xây dựng các quỹ và các hoạt động xã hội từ thiện)

- Tham gia đóng góp đầy đủ

- Có tham gia đóng góp nhưng không đầy đủ (không đóng góp ủng hộ xây dựng tượng đài Thầy Lương Định Của và xây dựng nhà công vụ giáo viên vùng khó)

- Không tham gia ủng hộ

 

 

4

1

0

5

Xây dựng gia đình và khu dân cư văn hoá:

- Đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá" hoặc không có ai trong gia đình vi phạm tệ nạn xã hội, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan, nơi cư trú.

- Không đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá" hoặc vi phạm một trong những điều sau:

+ Có người trong gia đình vi phạm tệ nạn xã hội

+ Sinh con thứ 3 trở lên

+ Chấp hành chưa tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và nội quy, quy chế của Học viện và nơi cư trú

 

3

 

 

0

 

 

 

Tổng cộng

20

3. Cách tiến hành

- Đoàn viên công đoàn đối chiếu tiêu chuẩn tự chấm điểm theo thang điểm hướng dẫn;

- Đối với công đoàn bộ phận không có tổ công đoàn thì tiến hành họp toàn thể đoàn viên công đoàn để bình xét; Đối với công đoàn có tổ công đoàn thì tổ công đoàn họp toàn thể đoàn viên công đoàn bình xét và tổng hợp danh sách gửi BCH công đoàn bộ phận; BCH công đoàn bộ phận tổ chức họp bình xét và gửi danh sách (theo mẫu) về văn phòng công đoàn Học viện;

- Những đoàn viên công đoàn đạt từ 17 - 20 điểm (không có tiêu chuẩn nào bị điểm 0) sẽ được đề nghị xét danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc;

4. Thời gian

- Thời gian bình xét danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc theo năm học của chính quyền (từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 31/8/2020).

- Các công đoàn bộ phận gửi kết quả bình xét về văn phòng công đoàn Học viên chậm nhất là ngày 23/10/2020.

Để đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên công đoàn trong toàn Học viện, Ban Thường vụ công đoàn Học viện yêu cầu BCH công đoàn bộ phận tổ chức bình xét theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VPCĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Lê Thị Giang