LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ CBVC VNUA 2020
(KHAI MẠC 16h30 9/10/2020)
(BẢNG B)
Vòng Ngày Giờ Sân Đội Gặp Đội
1 10-09-20 17h00 1 LQ. Khoa Chăn nuôi / Thủy sản - Liên quân phòng ban 1
18h00 1 Viện nghiên cứu và PTCT - Khoa Quản lý đất đai
17h00 2 LQ. Khoa Cơ điện/TT Dạy nghề và ĐTLX/Viện PTCĐ - LQ. Khoa CNTT/Kế toán và QTKD
2 10-12-20 17h00 1 LQ. Khoa Chăn nuôi/Thủy sản - Khoa Quản lý đất đai
18h00 1 Liên quân phòng ban 1 - LQ. Khoa CNTT/Kế toán và QTKD
17h00 2 Viện nghiên cứu và PTCT - LQ. Khoa Cơ điện/TT Dạy nghề và ĐTLX/Viện PTCĐ
3 16/10/2020 17h00 1 LQ. Khoa Chăn nuôi/Thủy sản - LQ. Khoa CNTT- Kế toán và QTKD
18h00 1 Khoa Quản lý đất đai - LQ. Khoa Cơ điện/ TT Dạy nghề và ĐTLX/Viện PTCĐ
17h00 2 Liên quân phòng ban 1 - Viện nghiên cứu và PTCT
4 19/10/2020 17h00 1 LQ. Khoa Chăn nuôi /Thủy sản - LQ. Khoa Cơ điện /TT Dạy nghề và ĐTLX/Viện PTCĐ
18h00 1 LQ. Khoa CNTT/Kế toán và QTKD - Viện nghiên cứu và PTCT
17h00 2 Khoa Quản lý đất đai - Liên quân phòng ban 1
5 23/10/2020 17h00 1 LQ. Khoa Chăn nuôi /Thủy sản - Viện nghiên cứu và PTCT
18h00 1 LQ. Khoa Cơ điện/TT Dạy nghề và ĐTLX/Viện PTCĐ - Liên quân phòng ban 1
17h00 2 LQ. Khoa CNTT/Kế toán và QTKD - Khoa Quản lý đất đai
BK 26/10/2020 17h00 1 BÁN KẾT 1: Nhất bảng A gặp Nhì bảng B
18h00 1 BÁN KẾT 2: Nhất bảng B gặp Nhì bảng A
CK 30/10/2020 17h00 1 THẮNG BÁN KẾT 1 - THẮNG BÁN KẾT 2
BẢNG B
1 LQ. Khoa Chăn nuôi – Thủy sản
2 Viện nghiên cứu và PTCT
3 LQ. Khoa Cơ điện – TT Dạy nghề và ĐTLX- Viện PTCĐ
4 LQ. Khoa CNTT- Kế toán và QTKD
5 Khoa Quản lý đất đai
6 Liên quân phòng ban 1
LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ CBVC VNUA 2020
(KHAI MẠC 16h30 9/10/2020)
(BẢNG A)
Vòng Ngày Giờ Sân Đội Gặp đội
1 10-09-20 17h00 4 LQ. Khoa CNSH/Viện SHNN/Khoa GDQP - LQ. Khoa Nông học/CNTP
18h00 4 LQ. Khoa Môi trường /Thú y/ Công ty - Liên quân phòng ban 2
2 10-12-20 17h00 4 Khoa Kinh tế và PTNT – Liên quân phòng ban 2
18h00 4 LQ. Khoa CNSH/Viện SHNN/Khoa GDQP - LQ. Khoa Môi trường/Thú y/Công ty
3 16/10/2019 17h00 4 LQ. Khoa Nông học/CNTP- LQ. Khoa Môi trường/Thú y/Công ty
18h00 4 Khoa Kinh tế và PTNT - LQ. Khoa CNSH/Viện SHNN/Khoa GDQP
4 19/10/2019 17h00 4 Liên quân phòng ban 2 -LQ. Khoa CNSH/Viện SHNN/Khoa GDQP
18h00 4 LQ. Khoa Nông học/CNTP - Khoa Kinh tế và PTNT
5 23/10/2019 17h00 4 LQ. Khoa Môi trường/Thú y/Công ty - Khoa Kinh tế và PTNT
18h00 4 Liên quân phòng ban 2 - LQ. Khoa Nông học/CNTP
BK 26/10/2020 17h00 1 BÁN KẾT 1: Nhất bảng A gặp Nhì bảng B
18h00 1 BÁN KẾT 2: Nhất bảng B gặp Nhì bảng A
CK 30/10/2020 17h00 1 THẮNG BÁN KẾT 1 - THẮNG BÁN KẾT 2
BẢNG A
1 LQ. Khoa CNSH- Viện SHNN- K GDQP
2 LQ. Khoa Môi trường – Thú y- Công ty
3 Liên quân phòng ban 2
4 LQ. Khoa Nông học -CNTP
5 Khoa Kinh tế và PTNT