BCH Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2022

1.

Tô Thế Nguyên

024.6261.7566

Khoa Kinh tế&PTNT

2.

Nguyễn Thị Duyên

024.6261.7566

Khoa Cơ điện

3.

Hoàng Thị Minh Nguyệt

024.6261.7566

Khoa CNTP

4.

Đỗ Thị Hường

024.6261.7566

Khoa Nông học

5.

Dương Văn Nhiệm

024.6261.7566

Khoa Thú y

6.

Nguyễn Thị Hà Nam

024.6261.7566

Văn phòng Học viện

7.

Đặng Thúy Nhung

024.6261.7566

Khoa Chăn nuôi

8.

Trương Thị Thu Hạnh

024.6261.7566

Khoa LLCT&XH

9.

Lê Thị Giang

024.6261.7566

Khoa QLĐĐ

10.

Nguyễn Tất Thắng

024.6261.7566

Ban CTCT&CTSV

11.

Nguyễn Công Ước

024.6261.7566

Ban Thanh tra

12.

Đỗ Quang Giám

024.6261.7566

Khoa Kế toán &QTKD

13.

Mai Thị Thanh Tuyền

024.6261.7566

Chuyên trách Công đoàn HV

14.

Nguyễn Đăng Thiện

024.6261.7566

TT GDTC&TT

 

Ban Thường vụ Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2018-2022

 

1.

Nguyễn Tất Thắng

024.6261.7566

Chủ tịch Công đoàn Học viện

2.

Nguyễn Công Ước

024.6261.7566

Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện

3.

Lê Thị Giang

024.6261.7566

Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện

4.

Trương Thị Thu Hạnh

024.6261.7566

Khoa LLCT&XH

5.

Nguyễn Đăng Thiện

024.6261.7566

TT GDTC&TT


Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2018-2022

 

1.

Lê Thị Giang

024.6261.7566

Chủ nhiệm UBKT CĐHV

2.

Tạ Quang Giảng

024.6261.7566

Phó Chủ nhiệm UBKT CĐHV

3.

Phan Văn Đồng

024.6261.7566

Ủy viênUBKT CĐHV

4.

Nguyễn Đăng Học

024.6261.7566

Ủy viênUBKT CĐHV

5.

Nguyễn Công Ước

024.6261.7566

Ủy viênUBKT CĐHV

 

 

DANH SÁCH CÁC BAN CỦA CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN

 NHIỆM KỲ 2018-2022

(Kèm theo Quyết định Số: 95 /QĐ-CĐ, ngày  19  tháng  10  năm 2018 của Ban Thường vụ Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

I

BAN TỔ CHỨC, TUYÊN GIÁO, THI ĐUA

 

 

 

1

Nguyễn Tất Thắng

024.6261.7566

Chủ tịch CĐ Học viện

- Trưởng ban

2

Lê Thị Giang

024.6261.7566

Phó Chủ tịch CĐ Học viện

- Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Công Ước

024.6261.7566

Phó Chủ tịch CĐ Học viện

- Phó Trưởng ban

4

Trương Thị Thu Hạnh

024.6261.7566

TV CĐ Học viện

- Uỷ viên

5

Mai Thị Thanh Tuyền

024.6261.7566

Văn Phòng Công đoàn

- Uỷ viên

6

Nguyễn Đăng Thiện

024.6261.7566

TV CĐ Học viện

- Uỷ viên

7

Vũ Văn Tuấn

024.6261.7566

Ban CTCT&CTSV

- Uỷ viên

8

Nguyễn Trọng Tuynh

024.6261.7566

Khoa Kế toán &QTKD

- Ủy viên

II

BAN NỮ CÔNG

 

 

 

1

Trương Thị Thu Hạnh

024.6261.7566

TV CĐ Học viện

- Trưởng ban

2

Đỗ Thị Hường

024.6261.7566

BCH Học viện

- Phó Trưởng ban

3

Hoàng Thị Minh Nguyệt

024.6261.7566

BCH CĐ Học viện

- Phó Trưởng ban

4

Vũ Thị Xuân Bình

024.6261.7566

Ban Khoa học công nghệ

- Uỷ viên

5

Nguyễn Phương Dung

024.6261.7566

Ban Quản lý đào tạo

- Uỷ viên

6

Trần Thị Giang

024.6261.7566

Khoa Thú y

- Uỷ viên

7

Trần Thị Tuyết Mai

024.6261.7566

Khoa Sư phạm và NN

- Uỷ viên

8

Nguyễn Thị Thu Hiền

024.6261.7566

Khoa Quản lý đất đai

- Uỷ viên

9

Nguyễn Thị Thanh Hòa

024.6261.7566

Khoa Lý luận CT và XH

- Uỷ viên

10

Phí Thị Diễm Hồng

024.6261.7566

Khoa Kế toán và QTKD

- Uỷ viên

11

Nguyễn Thị Hà Nam

024.6261.7566

BCH CĐ Học viện

- Uỷ viên

III

BAN VĂN THỂ

 

 

 

1

Nguyễn Đăng Thiện

024.6261.7566

TV CĐ Học viện

- Trưởng ban

2

Trương Thị Thu Hạnh

024.6261.7566

TV CĐ Học viện

- Phó Trưởng ban

3

Đặng Đức Hoàn

024.6261.7566

TT GDTC&TT

- Phó Trưởng ban

4

Ngô Thành Trung

024.6261.7566

Khoa Thú y

- Ủy viên

5

Nguyễn Thái Sơn

024.6261.7566

Ban CTCT và CTSV

- Uỷ viên

6

Trịnh Tuấn Anh

024.6261.7566

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển và DVHVNNVN

- Ủy viên

7

Chử Thị Thu Huyền

024.6261.7566

Văn phòng HV

- Uỷ viên

8

Nguyễn Phục Hưng

024.6261.7566

Khoa Thú y

- Uỷ viên

9

Lê Thị Kim Lan

024.6261.7566

TT GDTC&TT

- Uỷ viên

10

Nguyễn Thị Thu Trang

024.6261.7566

Khoa Cơ Điện

- Uỷ viên

IV

BAN CHUYÊN MÔN

 

 

 

1

Đặng Thúy Nhung

024.6261.7566

BCH CĐ Học viện

- Trưởng ban

2

Tô Thế Nguyên

024.6261.7566

BCH CĐ Học viện

- Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Quang Tự

024.6261.7566

Ban Quản lý đào tạo

- Phó Trưởng ban

4

Trần Anh Tuấn

024.6261.7566

Khoa Nông học

- Uỷ viên

5

Dương Văn Nhiệm

024.6261.7566

BCH CĐ Học viện

- Uỷ viên

6

Đỗ Quang Giám

024.6261.7566

BCH CĐ Học viện

- Uỷ viên

7

Đặng Thị Vân

024.6261.7566

Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ

- Uỷ viên

8

Nguyễn Thị Duyên

024.6261.7566

BCH CĐ Học viện

- Uỷ viên

V

BAN ĐỜI SỐNG

 

 

 

1

Nguyễn Công Ước

024.6261.7566

Phó Chủ tịch Công đoàn HV

- Trưởng ban

2

Trần Quang Trung

024.6261.7566

Ban Tài chính - Kế toán

- Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Thị Hà Nam

024.6261.7566

BCH CĐ Học viện

- Phó Trưởng ban

4

Võ Văn Nam

024.6261.7566

Ban QLCSVC&ĐT

- Uỷ viên

5

Lê Ngọc Tú

024.6261.7566

Ban TCCB

- Uỷ viên

6

Đinh Thị Hải Vân

024.6261.7566

Khoa Môi trường

- Uỷ viên

7

Vũ Thị Hoài

024.6261.7566

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển và DVHVNNVN

- Uỷ viên

8

Tôn Nữ Tuyết Lan

024.6261.7566

Ban CTCT&CTSV

- Uỷ viên

9

Phạm Thị Ngọc Yến

024.6261.7566

Viện Nghiên cứu và PTCT

- Uỷ viên

10

Mai Thị Thanh Tuyền

024.6261.7566

BCH CĐ Học viện

- Uỷ viên

VI

BỘ PHẬN TÀI CHÍNH

 

 

 

1

Nguyễn Tất Thắng

024.6261.7566

Chủ tịch Công đoàn HV

- Trưởng ban

2

Trần Quang Trung

024.6261.7566

Ban Tài chính – Kế toán

- Kế toán HV

3

Hoàng Bạch Dương

024.6261.7566

Ban Tài chính – Kế toán

- Kế toán CĐ

4

Mai Thị Thanh Tuyền

024.6261.7566

BCH CĐ Học viện

- Thủ quỹ CĐ

 

           
 

 


CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617566 - Fax:  / vpcdthua@vnua.edu.vn  | Liên hệ